Podmínky

Advokáti Společné advokátní kanceláře Korbař, Pokorný a spol. poskytují právní služby klientům podle podmínek stanovených zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění, stavovskými předpisy, písemnou smlouvou o poskytování právních služeb a Všeobecnými podmínkami poskytování právních služeb (v současné době ve znění účinném od 1. 5. 2005). S podmínkami se klient seznamuje před uzavřením smlouvy a tyto podmínky jsou její součástí.

Právní služby se poskytují způsobem pro ten který druh služby nejvhodnějším, zejména:

  1. poskytováním právních porad advokátem přítomnému klientu (jeho pracovníkům, případně dalším osobám uskutečňujícím činnost v jeho prospěch),
  2. poskytováním právních porad, pokud to povaha věci, zejména složitost dotazu (problematiky), nevylučuje, advokátem klientu (jeho pracovníkům, případně dalším osobám uskutečňujícím činnost v jeho prospěch) prostřednictvím technického prostředku (například telefonu), který umožňuje bezprostřední komunikaci těm, kteří nejsou v takové blízkosti, aby mohli komunikovat přímo,
  3. poskytováním právních porad advokátem klientu (jeho pracovníkům, případně dalším osobám uskutečňujícím činnost v jeho prospěch) písemně prostřednictvím pošty, faxem, elektronickou poštou a podobnými komunikačními prostředky;
  4. přípravou a sepisováním písemností právního charakteru s tím, že mohou být klientu doručeny předáním, pokud je přítomen, zaslány poštou, faxem, elektronickou poštou a podobnými komunikačními prostředky;
  5. uskutečňováním právních úkonů jménem klienta (písemných či jiných, zejména při zastupování klienta před soudy, státními orgány nebo účastníky).

Právní služby advokát poskytuje v pracovní dny v době od 7.30 hod. do 18.00 hod., mimo tuto dobu jen na základě zvláštní dohody účastníků. Pokud klient čerpal služby mimo uvedenou dobu a byl jejich poskytování přítomen, platí, že dohoda byla uzavřena. Setkání (schůzku) je třeba vždy předem dohodnout.

Advokát je při poskytování služeb povinen

  1. chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Těmi však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem.
  2. Při plnění této smlouvy je povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen důsledně využívat všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
  3. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Této povinnosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce. Povinnost mlčenlivosti advokát nemá ve vztahu k osobám, které pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud tyto osoby jsou povinny samy tuto povinnost zachovávat (t.j. například zaměstnanci, advokáti, se kterými advokát společně provozuje praxi a jejich zaměstnanci, advokáti pověření dle § 26 zákona č. 85/1996 Sb. a advokacii v platném znění).

Advokát je oprávněn při poskytování služeb dle této smlouvy nechat se zastoupit jiným advokátem nebo advokátním koncipientem nebo zaměstnancem, pokud zákon nebo jiný zvláštní předpis nestanoví jinak. Takové zastoupení není možné proti vůli klienta.

Odměna za služby a náhrady nákladů jsou účtovány fakturou advokáta zpravidla za období jednoho měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. Z obsahu faktury musí být vždy zřejmá celková odměna, výše účtovaných nákladů a daň z přidané hodnoty. To neplatí pro faktury zálohové, kde se uvádí jen výše zálohy.

Faktura advokáta je splatná do 14 dnů ode dne doručení na účet v ní uvedený. V případě pochybnosti o dni doručení se má zato, že faktura byla doručena třetího dne po dni vyhotovení.

Kontaktujte nás

Korbař, Pokorný a spol.,
Společná advokátní kancelář
Lublaňská 507/8
120 00 Praha 2

+420 224 918 648

Chcete se dozvědět nějaké informace o nás, poradit se, sjednat si schůzku? Neváhejte nás kontaktovat.


Copyright © 2012 Advokátní Kancelář Korbař, Pokorný a spol. Všechna práva vyhrazena.