Práva spotřebitele

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na vypořádání věci. Jako zprostředkovatel je pro takové případy pověřena Česká advokátní komora.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat

  1. Označení – identifikaci - stran sporu,
  2. pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, přílohou návrhu musí být plná moc,
  3. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, ze kterých spor vznikl a v čem spočívá,
  4. označení, čeho (jakého způsobu vyřízení věci) se navrhovatel domáhá
  5. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé,
  6. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele,
  7. datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti (tj. důkazy), jsou-li k dispozici.

Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd

Podrobnosti, včetně příslušných formulářů, naleznete na webových stránkách České advokátní komory na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Kontaktujte nás

Korbař, Pokorný a spol.,
Společná advokátní kancelář
Lublaňská 507/8
120 00 Praha 2

+420 224 918 648

Chcete se dozvědět nějaké informace o nás, poradit se, sjednat si schůzku? Neváhejte nás kontaktovat.


Copyright © 2012 Advokátní Kancelář Korbař, Pokorný a spol. Všechna práva vyhrazena.